gyana-yogaDžňána znamená poznanie. Džňána joga je cesta, na ktorej objavujeme skutočnosť prostredníctvom preniknutia do podstaty vecí, cvičenia a poznania. Džňána jogu charakterizujú štyri princípy:

I.  vivéka - pravé rozlišovanie
II.  vairágja – odriekanie
III.  šat sampatti – šesť klenotov
IV.  mumukštva – stále usilovanie o poznanie Boha
 

Vivéka - pravé rozlišovanie

Vivéka je najčistejšou podobou poznania. Považujeme ju tiež za najvyššiu inštanciu nášho svedomia, ktoré nám hovorí, čo je správne, čo nesprávne. Väčšinou veľmi dobre vieme, čo by sme mali robiť, ale naše sebecké priania sa väčšinou ukážu byť silnejšími a prehlušia hlas svedomia. 

Vairágja – odriekanie

Vairágja znamená vnútorné oslobodenie sa od akejkoľvek túžby po pozemskom majetku a radostiach. V očiach gjánajogína sa všetky svetské radosti javia neskutočnými, a preto pre neho nemajú trvalú hodnotu. On hľadá nemenný, večný, najvyšší princíp – Boha. Všetko pozemské je pominuteľné, a preto je podobou neskutočného. Skutočné je átma, Božské Ja, ktoré je nezničiteľné, večné a nemenné. Átma môžeme prirovnať k priestoru. Priestor stále zostáva priestorom; nemôžeme ho spáliť ani rozkrájať. Keď postavíme steny, vytvoríme individuálne úseky priestoru. Priestor sám sa tým však nezmení. Keď jedného dňa steny opäť odstránime, zostane len nerozdelený, nekonečný priestor. 

Šat sampatti - šesť klenotov

Pod týmto označením sa skrýva šesť princípov:

  • sama - stiahnutie zmyslov a mysle dovnútra
  • dama - kontrola zmyslov a mysle, zdržiavanie sa negatívnych činností, ako sú kradnutie, klamanie, negatívne myslenie
  • uparati - zachovanie nadhľadu, postavenia nad vecou
  • titikšá - stálosť, sebadisciplína, vydržanie a prekonanie všetkých ťažkostí
  • šraddhá - viera a dôvera v sväté písma a slová Majstra
  • samádhána - odhodlanie pre dosiahnutie cieľa, vedomie cieľa. Nech by sa stalo čokoľvek, naše úsilie by malo byť zamerané len a jedine na cieľ. Nič by nemalo byť schopné nás od neho odviesť

Mumukštva - stále usilovanie o poznanie Boha

Mumukštva je nástojčivá túžba v srdci po spoznaní Boha a zjednotení sa s ním. Átma gjána je najvyššie a večné poznanie, poznanie nášho pravého Ja. Sebapoznanie znamená zažiť, že nie sme od Boha oddelení, ale že sme s Ním a so všetkým živým zjednotení. Tým sa otvoria hranice nášho intelektu a naše srdce zaplaví neobmedzená a všetko zahŕňajúca láska. Potom nám bude úplne jasné, že všetko, čo druhým škodí, škodí i nám samým. Pochopíme vesmírne prikázanie ahimsy – neubližovania a budeme ho aj nasledovať. Tým sa nakoniec spojí cesta gjána jogy s princípmi bhakti jogy, karma jogy a rádža jogy.